За нас

Фондация SOS Предприемачи е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация с нестопанска цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, учредена за осъществяване на общественополезна дейност, насочена към развитие и утвърждаване на гражданското общество.

Нашата основна цел е насърчаване и развитие на предприемаческия дух и частната инициатива в България.

Основните дейности, които Фондация SOS Предприемачи извършва, са свързани със:

  • създаване на информационни материали и бази от данни, разработване на изследвания, наръчници, анализи и стратегии;
  • подпомагане на граждански инициативи, проекти на неправителствени организации и предприемачи;
  • организиране и участие в работни срещи, кръгли маси, конференции и други тематични форуми, организиране на семинари и обучения;
  • създаване и развитие на мрежи за сътрудничество и участие в такива мрежи, обмен на опит, взаимни обучения и партньорски инициативи;
  • разпространяване на информация и насърчаване на обществения дебат, проучване и популяризиране на „добри практики” и новаторски подходи сред предприемачите в България.

Фондация SOS Предприемачи разполага с подготвен и отговорен екип от експерти, лектори и специалисти в различни области – финанси, маркетинг, интелектуална собственост, управление на ресурсите и разработка на специализирани софтуерни приложения. Ние познаваме отлично процедурите за работа по проекти, финансирани по различни програми, оказваме подкрепа и подпомагаме българските предприемачи да подобрят пазарните си позиции, да създадат и развият партньорства, да модернизират технологичните си ресурси, да подобрят условията на труд, да получат безвъзмездно финансиране и да водят социално-отговорен и модерен бизнес в България.

Представяне на Фондация SOS Предприемачи