Информация относно изпълнението на проекта и постигнатите резултати и изготвени документи

Сдружение Професионална асоциация „Европейски и национални програми за развитие“ (ПАЕНПР) в партньорство с Фондация „SOS Предприемачи“ изпълни успешно проект по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.009-0118-C03 „Повишаване на гражданското участие в процеса за формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Професионална асоциация „Европейски и национални програми за развитие“ и Фондация „SOS Предприемачи“ са организации с нестопанска цел в обществена полза, поставящи си цели, свързани с насърчаване на гражданското участие и подпомагане на държавната администрация в процеса на формулирането и изпълнението на публичните политики, и създаването на добре регулирана прозрачна среда за изпълнение на публичните политики.

В рамките на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.009-0118-C03 „Повишаване на гражданското участие в процеса за формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите“, финансиран по ОП „Добро управление“ 2014-2020 г., двете организации успешно организираха и изпълниха следните основни дейности:

  1. Беше извършено изследване, свързано с анализ на настоящото състояние и проучване на добри практики и иновативни решения, и формулиране на препоръки за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите.
  2. Бяха разработени детайлни механизми и инструментариум за участие на гражданите и бизнеса при формулирането и изпълнението, мониторинга и оценката на политиките и решенията на администрацията в сферата на конкурентоспособността и иновациите.
  3. Беше проведено еднодневно обучение за служителите и членовете на кандидата и партньора, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите.
  4. Беше организирана и проведена информационна кампания с цел повишаване на обществената осведоменост относно механизмите и инструментариума за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите.
  5. Беше организирана и проведена дискусия тип „кръгла маса“ със заинтересованите страни в сферата на политиките за конкурентоспособност и иновации.

Успешното изпълнение на проекта допринесе пряко за постигането на реално партньорско управление между администрацията, гражданите и бизнеса, по-открито и отговорно управление, и по-добра регулаторна среда, обезпечаваща ефективност и ефикасност на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите.

В рамките на изпълнението на проекта бяха изготвени и следните конкретни продукти:

1) Доклад по изпълнението на Дейност 1 от проекта: „Анализ на настоящото състояние, проучване на добри практики и иновативни решения и формулиране на препоръки за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите“.
(линк към документа)

2) Доклад по изпълнението на Дейност 2 от проекта: „Инструменти, механизми и процедури за участие на гражданите и бизнеса при формулирането, изпълнението, мониторинга и оценката на политиките и решенията на администрацията в сферата на конкурентоспособността и иновациите“.
(линк към документа)

3) Информационна брошура: „Изводи за състоянието и препоръки за подобряване на партньорството в сферата на политиките по конкурентоспособност и иновации“.
(линк към документа)

4) Препоръки за подобряване на гражданското участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите (адресирани към публичната администрация, към представителите на гражданския сектор, СИП и бизнеса и към институционализираните форми на партньорство).
(линк към документа)

5) Инструментариум (механизми, методи и процедури) за партньорство в сферата на политиките по конкурентоспособност и иновации.
(линк към документа)