News and events
Нова покана за анализи, проучвания и оценка на постигнатите резултати по проект „HopOnHopOffice”

Нова покана за анализи, проучвания и оценка на постигнатите резултати по проект „HopOnHopOffice”

На 07.06.2019 г. е публикувана нова тръжна процедура – Публична покана 06 от 07.06.2019 г. по проект „HopOnHopOffice” за избор на изпълнител с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗИ, НАБЛЮДЕНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДР.“, пряко свързани и необходими за подготовката на дейностите по проекта” с три обособени позиции: Обособена позиция 1 „Изготвяне на сравнителен анализ и изследване за опита и на други държави – членки“, Обособена позиция 2 „Провеждане на анкетни проучвания сред представители на целевата група“ и Обособена позиция 3 „Извършване на оценка на постигнатите резултати“ – всички условия и необходими документи за кандидатстване можете да откриете тук.