Нова публична покана по проект „HopOnHopOffice”

Поради промяна в първоначалните условия, Фондация SOS Предприемачи прекрати процедура по Публична покана 01 от 07.05.2019 г. по проект „HopOnHopOffice” за избор на изпълнител с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗИ, НАБЛЮДЕНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДР.“ и публикува нова тръжна процедура – Публична покана 05 от 21.05.2019 г. по проект „HopOnHopOffice” за избор на изпълнител с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗИ, НАБЛЮДЕНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДР.“, пряко свързани и необходими за подготовката на дейностите по проекта” с три обособени позиции: Обособена позиция 1 „Изготвяне на сравнителен анализ и изследване за опита и на други държави – членки“, Обособена позиция 2 „Провеждане на анкетни проучвания сред представители на целевата група“ и Обособена позиция 3 „Извършване на оценка на постигнатите резултати“ – всички условия и необходими документи за кандидатстване можете да откриете тук.