Обява за ЕКСПЕРТ „АНАЛИЗ И ПРОУЧВАНЕ“

???°???????????°???° ???µ ?????¶?µ ???° ?????° ?????°?·?µ?? alt ?°???????±????; ?????µ???? ???° ???°???»?° ?µ logo.OPHRD_-1024x768-1-1024x768.jpg

Във връзка с изпълнение на проект с наименование HopOnHopOffice и номер BG05M9OP001-4.003-0018-C01 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства”, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България.

Търсим да назначим на трудов договор на 4-часов работен ден ЕКСПЕРТ „АНАЛИЗ И ПРОУЧВАНЕ“.

Описание на задълженията:
– Провеждане на проучвания за целите на пректа;
– Анализиране на данни;
– Провеждане/организиране на онлайн работни срещи и разговори;
– Провеждане/организиране на работни дискусии и обучения;
– Провеждане/организиране на семинари;
– Участва в изграждане на интерактивна платформа;
– Участва в изграждане на регистър с данни за клиенти, партньори и др.
– Изготвяне на документация по проекта;
– Изготвяне на справки и отчети;
– Участва в създаването на материали по проекта;
– Подпомага служителите на фирмата при извършване на обичайната им дейност.

Избраният кандидат трябва да отговаря на следните изисквания за длъжността с НКПД код: 24226056 Експерт “Анализ и проучване”.

Изисквания и компетентности:
– Опит в изготвяне на анализи и проучвания;
– Умение за работа с електронни платформи;
– Отлична компютърна грамотност – MS Office: Word, Excel, Power Point;
– Свободно владеене на английски език;
– Шофьорска книжка – кат. В.

Брутно възнаграждение: 315 лв.

Предлагаме много добри условия за работа, петдневна работна седмица дневна и спазване на всички изисквания по Кодекса на труда.

Първоначалният подбор на кандидатите ще се извърши по документи, като само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Приключил прием на кандидатури!

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД. Подборът на кандидати се извършва в пълно съответствие и при спазване и прилагане на основните хоризонтални принципи на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. и процедурата BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства”.