Обява за ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

Във връзка с изпълнение на проект с наименование HopOnHopOffice и номер BG05M9OP001-4.003-0018-C01 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства”, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България.

Търсим да назначим на трудов договор на пълен работен ден ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК.

Описание на задълженията
– Провеждане на проучвания за целите на поректа;
– Организиране на онлайн работни срещи и разговори;
– Организация на работни дискусии и обучения;
– Организация на семинари;
– Съдействие при изграждането на интерактивна платформа по проекта;
– Обработка, систематизиране и архивиране на документация;
– Организация на срещи и водене на протокол;
– Водене на кореспонденция;
– Организация на снабдяването с офис консумативи;
– Изпълнява технически функции по осигуряване и обслужване на работата на офиса;
– Изготвяне на справки и отчети;
– Изпълнение и на други конкретно възложени задачи;

Избраният кандидат трябва да отговаря на следните изисквания за длъжността с НКПД код: 41102005 “ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК”.

Изисквания и компетентности:
– Средно образование;
– Отлична компютърна грамотност – MS Office: Word, Excel, Power Point;
– Умения за водене на бизнес кореспонденция;
– Много добри организационни умения;
– Инициативност умения за приоритизация на задачи;
– Умения за работа с офис техника.

Брутно възнаграждение: 1000 лв.

Предлагаме много добри условия за работа, петдневна работна седмица дневна и спазване на всички изисквания по Кодекса на труда.

Първоначалният подбор на кандидатите ще се извърши по документи, като само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Приключил прием на кандидатури!

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно разпоредбите на ЗЗЛД. Подборът на кандидати се извършва в пълно съответствие и при спазване и прилагане на основните хоризонтални принципи на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. и процедурата BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства”.