Откриваща конференция и провеждане на първа партньорска среща по проекта

На 22 февруари 2019 г. в хотел Интерконтинентал София беше проведена Откриваща конференция и бе проведена първа партньорска среща по проекта по проект HopOnHopOffice.

Събитието се организирана във връзка с изпълнение на проект с наименование HopOnHopOffice и номер BG05M9OP001-4.003-0018-C01 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства”, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България.

На събитието беше представена информация по споразумението за транснационално партньорство с наименование ENTRA /ENtrepreneurship TRAining 2020/, като участие взеха представители на партньорите от Фламандска държавна агенция за предприемаческо обучение – Syntra Vlaanderen, белгийската творческа компания Finale-Events bvba и експерти от Фондация SOS Предприемачи.

В рамките на двата работни дни преди конференцията – 20 и 21 февруари, бяха проведени няколко работни срещи между партньорите по проекта, Министерство на икономиката, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Националната агенция за професионално образование и обучение, ИКТ компанията Scale Focus, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Фондация Фабрика за идеи.

Вижте галерия със снимки от проведеното събитие тук: