Процедура по Публична покана 05 от 21.05.2019 г. за избор на изпълнители по проект „HopOnHopOffice”

???°???????????°???° ???µ ?????¶?µ ???° ?????° ?????°?·?µ?? alt ?°???????±????; ?????µ???? ???° ???°???»?° ?µ logo.EU-OPHRD-1024x768.jpg

Във връзка с проект „HopOnHopOffice”, изпълняван от ФОНДАЦИЯ ЕС О ЕС ПРЕДПРИЕМАЧИ по Договор BG05M9OP001-4.003-0018-C01/01.02.2019 г., процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства”, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България, се открива процедура по Публична покана 05 от 21.05.2019 г. за избор на изпълнител с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗИ, НАБЛЮДЕНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДР.“ пряко свързани и необходими за подготовката на дейностите по проекта” с три обособени позиции: Обособена позиция 1 „Изготвяне на сравнителен анализ и изследване за опита и на други държави – членки“, Обособена позиция 2 „Провеждане на анкетни проучвания сред представители на целевата група“ и Обособена позиция 3 „Извършване на оценка на постигнатите резултати“.

???°???????????°???° ???µ ?????¶?µ ???° ?????° ?????°?·?µ?? alt ?°???????±????; ?????µ???? ???° ???°???»?° ?µ logo.OPHRD_-1024x768.jpg

Дата на публикуване на настоящата покана: 21.05.2019 г.
Срок за подаване на оферти: 29.05.2019 г., до края на деня
Тръжната документация можете да изтеглите от тук. Решение за прекратяване можете да изтеглите от тук.