Успешно приключи изпълнението на проект “ВТОРИ ШАНС”

В края на декември 2019 г. дружество САРОН ЕООД в партньорство с ФОНДАЦИЯ SOS ПРЕДПРИЕМАЧИ приключва успешно проект номер BG05M9OP001-2.010-0535-С01 “ВТОРИ ШАНС”, подкрепен с помощта на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020, финансирана от Европейския социален фонд и Национално съфинансиране. Проектът е финансиран в рамките на процедура “BG05M9OP001-2.010 Развитие на социалното предприемачеството” чиято основна цел е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

В рамките на изпълнение на проекта и в съответствие с целите на процедурата беше осигурена заетост на 11 безработни лица, с ниска конкурентоспособност на пазара на труда. За половината от тях се предвижда да осигурена устойчива заетост и след приключването на проекта. Заложените индикатори и резултати по проекта са изцяло изпълнени, което от своя страна предостави шанс на тези лица за по-добро социализиране на пазара на труда и в обществото като цяло, въпреки техните проблеми от физически и/или психологически характер.

Изграждането на бутиков и онлайн магазин за дамски дрехи е предпоставка резултатите от проекта да бъдат мултиплицирани и в бъдещето. За това спомогна и подкрепата от партньора по проекта – ФОНДАЦИЯ SOS ПРЕДПРИЕМАЧИ, който пое значителна част от промотирането на проекта и маркетинга на цялостната дейност на компанията.