ФОНДАЦИЯ SOS ПРЕДПРИЕМАЧИ е партньор на Сдружение „Професионална асоциация европейски и национални програми за развитие“ по ОП Добро управление

Фондация SOS Предприемачи е партньор по проект BG05SFOP001-2.009-0118 „Повишаване на гражданското участие в процеса за формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите“, изпълняван от Сдружение „Професионална асоциация европейски и национални програми за развитие“ (ПАЕНПР) и финансиран по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Накратко за проекта

На 22.01.2019 г. между Сдружение „Професионална асоциация европейски и национални програми за развитие“ (ПАЕНПР) и дирекция „Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет, в качеството ? на Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. (ОПДУ), беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект № BG05SFOP001-2.009-0118 „Повишаване на гражданското участие в процеса за формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите“. Проектът е финансиран по процедура № BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 89 871,12 лв., от които 76 390,45 лв. европейско и 13 480,67 лв. национално съфинансиране.

Ако имате желание да се включите като изпълнител или партньор, можете да изпратите запитване към нашия екип през формата ни за Контакти или като следите страницата на Сдружение „Професионална асоциация европейски и национални програми за развитие“ (ПАЕНПР) относно обявите и процедурите, които предстоят.