Фондация SOS Предприемачи стартира изпълнение на проекта HopOnHopOffice

От 01.02.2019 г. Фондация SOS Предприемачи изпълнява проект HopOnHopOffice по Договор №BG05M9OP001-4.003-0018-C01, процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства”, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България.

Накратко за проекта

HopOnHopOffice е проект за създаване и прилагане на нова за България иновативна многокомпонентна услуга за насърчаване на самостоятелна заетост, предприемачество и подкрепа за новосъздадени предприятия, която ще бъде разработена в сътрудничество и обмяна на опит съгласно споразумението за транснационално партньорство с наименование ENTRA /ENtrepreneurship TRAining 2020/ с Фламандска държавна агенция за предприемаческо обучение – Syntra Vlaanderen и белгийската творческа компания Finale-Events bvba.
По проекта ще бъдат идентифицирани, адаптирани и валидирани две иновативни практики за насърчаване самостоятелната заетост, предприемачество и създаване на предприятия:
1) прилагане на нови подходи за гъвкава заетост чрез използване на създадения по проекта прототип на мобилен бизнес инкубатор HopOnHopOffice.
2) запознаване и провеждане на обучения за работа с иновативния инструментариум за управление на проекти PMTools.

Споделянето на знания и ноу-хау между трите партньорски организации от Белгия и България ще спомогне също така за подобряване капацитета на партньорите и всички привлечени в хода на изпълнение на транснационалното споразумение ENTRA заинтересованите страни чрез провеждането на предвидените конференции, семинари и работни срещи, целящи популяризирането на обмена на опит, знания, информация, добри практики и иновативни подходи между участниците. Предвидените дейности за разпространение на резултатите, постигнати по отношение на приложимостта на разработените от партньорите иновативни елементи, също ще допринесат за утвърждаване на нов трансевропейски подход към проучване и разработване на инструменти с цел значителното подобрение на конкурентни предимства на самонаетите лица, микро и малкити предприятия в ЕС.

Проектът е с продължителност до 31.12.2020 г., като общата стойност на одобрените разходи е в размер на 199 980,00 лв., 100% безвъзмездна помощ.

Ако имате желание да се включите като изпълнител или партньор, можете да изпратите запитване към нашия екип през формата ни за Контакти или като следите страницата на проекта относно обявите и процедурите, които предстоят.