Фондация SOS Предприемачи стартира с изпълнението на проект за ефективен диалог за цифровизация и въвеждане на зелени технологии в индустрията в партньорство с Министерство на икономиката

От 18.02.2019 г. Фондация SOS Предприемачи стартира изпълнението на проект BG05SFOP001-2.009-0188-C01 „Ефективен диалог за цифровизация и въвеждане на зелени технологии в индустрията“, изпълняван в партньорство с Министерство на икономиката. Проектът се реализира в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България.

Накратко за проекта

Общата цел на проекта е свързана с постигне ефективен диалог за откритото и отговорно партньорско управление по отношение на изготвяне на политики и стратегия за цифровизация на българската индустрия (индустрия 4.0) и насърчаване на въвеждането на зелени технологии, който диалог да съдейства за прякото участие на бизнеса в свързаните процеси за отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги и по-добра регулаторна среда в българската индустрия.

Изпълнението на проекта и всички планирани дейности е насочено конкретно към постигане на възможността на гражданите да участват в работата на държавните органи и институции и да влияят при вземането на решения, изработването и изпълнението на политики, стратегически документи, закони и други нормативни актове, за да се постига максимална съгласуваност и консенсус между тях и държавата по различни теми от обществения дневен ред.

Продължителността на изпълнение е от 18.02.2019 г. до 18.04.2020 г., като общата стойност на одобрените по проекта разходи е в размер на 89 964,00 лв., 100% безвъзмездна помощ, от които 76 469,40 лв. европейско и 13 494,60 лв. национално съфинансиране.

Ако имате желание да се включите като изпълнител или партньор, можете да изпратите запитване към нашия екип през формата ни за Контакти или като следите страницата на проекта относно обявите и процедурите, които предстоят.