ПРОЦЕДУРА ПО ПУБЛИЧНА ПОКАНА 09 ОТ 23.06.2020 Г. ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „HOPONHOPOFFICE”

HopOnHopOffice

Във връзка с проект „HopOnHopOffice”, изпълняван от ФОНДАЦИЯ ЕС О ЕС ПРЕДПРИЕМАЧИ по Договор BG05M9OP001-4.003-0018-C01/01.02.2019 г., процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства”, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България, се открива процедура по Публична покана 09 от 23.06.2020 г. за избор на изпълнител с предмет: „МОБИЛЕН БИЗНЕС ИНКУБАТОР“ пряко свързани и необходими за подготовката на дейностите по проекта” с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Шаси“ и Обособена позиция 2 „Мобилна платформа“.

HopOnHopOffice

Дата на публикуване на настоящата покана: 23.06.2020 г.
Срок за подаване на оферти: 01.07.2020 г., до края на деня.
Тръжната документация можете да изтеглите от тук.