Приключи изпълнението на дейностите по проект „По-безопасно, по-здравословно и по-продуктивно място за работа“ в Захарни изделия – Варна ЕООД

ПРОЕКТЪТ БЕ РЕАЛИЗИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007-2013, СХЕМА „БЕЗОПАСЕН ТРУД“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ – ВАРНА“ ЕООД

На 21.06.2014 г. „Захарни изделия – Варна“ ЕООД приключва изпълнението на проект „По-безопасно, по-здравословно и по-продуктивно място за работа” по Договор № ESF-2303-03-13002 по схема „Безопасен труд“, приоритетна ос 2: “Повишаване на производителността и адаптивността на заетите“ с основна област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място. Проектът се реализира успешно с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът бе с продължителност 12 месеца с одобрена обща стойност 188 372,50 лв. и одобрена безвъзмездната помощ в размер на 150 698,00 лв.
С изпълнението си проектът постигна заложените цели:
– чрез закупените висококачествени и технологично сигурни лични предпазни средства, специализирано работно облекло и оборудване се повиши безопасността на работниците при извършване на трудова им дейност;
– закупеното оборудване за вентилация и климатизация допринесе за намаляване риска от трудови злополуки и превенция на професионалните заболявания;
– в резултат на изготвения Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, се постигна усъвършенстване на организацията на работния процес.

С реализирането на проекта предприятието подпомогна оптимизирането на работния процес, което допринесе пряко за повишаване производителността и ефективността на труда и конкурентоспособността му.