Процедура по Публична покана 04 от 10.05.2019 г. за избор на изпълнители по проект „Ефективен диалог за цифровизация и въвеждане на зелени технологии в индустрията”

Във връзка с проект „Ефективен диалог за цифровизация и въвеждане на зелени технологии в индустрията”, изпълняван от ФОНДАЦИЯ ЕС О ЕС ПРЕДПРИЕМАЧИ по Договор BG05SFOP001-2.009-0188-C01/18.02.2019 г., процедура BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”, в рамките на Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България, се открива процедура по Публична покана 04 от 10.05.2019 г. за избор на изпълнител с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНСУЛТАНТСКИ И ПОМОЩНИ УСЛУГИ ЗА ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ, СЪЗДАВАНЕ НА ОНЛАЙН РЕГИСТЪР С БАЗА ДАННИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЪРКШОП И ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ“ пряко свързани и необходими за подготовката на дейностите по проекта” с четири обособени позиции: Обособена позиция 1 „Извършване на проучване и анализ на добри практики (развити индустриални държави)“, Обособена позиция 2 „Създаване на онлайн регистър с база данни за добри практики (развити индустриални държави)“, Обособена позиция 3 „Провеждане на обучение, свързано с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ и Обособена позиция 4 „Организиране и провеждане на уъркшоп и изложение на добри практики в областта на индустрия 4.0 и зелени технологии“.

Дата на публикуване на настоящата покана: 10.05.2019 г.
Срок за подаване на оферти: 20.05.2019 г., до края на деня
Тръжната документация можете да изтеглите от тук.