Проектите за безопасен труд са полезни за предприятията в хранително-вкусовата промишленост

На 29 октомври Фондация SOS Предприемачи взе участие в проведената първа пресконференция по повод изпълнението на проект „По-безопасно, по-здравословно и по-продуктивно място за работа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 на най-голямото предприятие в региона на Балчик – „Захарни изделия – Варна“ ЕООД.

На пресконференцията присъстваха представители на неправителствени организации, медии и партньорски организации, служители от Комитета по условия на труд и ръководството на предприятието. Административния директор – Г-жа Мариета Стефанова представи четирите основни дейности, планирани за едногодишния период на изпълнение по проекта – Дейност 1 „Избор на подизпълнители”, Дейност 2 „Доставка на лични предпазни средства, специализирано работно облекло и оборудване”, Дейност 3 „Изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” и Дейност 4 „Мерки за информиране и публичност“.

„Днес имаме удоволствието да подпишем първият договор за изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Стремим се да осигурим на нашите работници сигурна и безопасна среда за работа като целта на анализа е да се направи оценка на трудовата дейност и да се набележат необходимите мерки за подобряване на условията на труд и заболеваемостта.“

До края на ноември ще приключи и процедурата за избор на подизпълнители за доставка на общо 21 680 лични предпазни средства и специализирано работно облекло за подобряване на микроклимата и безопасността на труда, в съответствие с изискванията на нормативната уредба за 499 работници – служители в производственото предприятие. Също така за два от цеховете в предприятието ще бъде доставено оборудване за вентилация и климатизация, необходимо за намаляване риска от трудови злополуки и превенция на професионалните заболявания.

„По този начин ще реализираме конкретни мерки за да се оптимизира работния процес, което ще допринесе за ефективността на труда и конкурентоспособността на предприятието.“, допълни още Емил Попов, Изпълнителен директор на дружеството.

Подобни проекти са пример за успешни мерки в защита не само на заетите лица и тяхната трудова безопасност, но и на предприемачеството като цяло.