Новият инструмент за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране

На 19 април 2012 г. на семинара Финансови инструменти и ресурси в подкрепа на предприемачеството, експерти на Европейския Инвестиционен Фонд представиха информация за избраните мениджъри, които ще управляват новият инструмент за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране по линия на JEREMIE.

Двата избрани фонда – Eleven и LaunchHub, имат за задача управлението на общо 21 млн. евро, предоставени по линия на Acceleration & Seed Fund на JEREMIE в рамките на ОП „Конкурентоспособност“.

„Очакваме да има достатъчно добри идеи, в които да инвестират двата фонда“, споделиха експертите от Европейският инвестиционен фонд Стефан Цалов и Христо Стоянов. „Всички продукти по JEREMIE са съвместими и могат да се ползват от компаниите, стига да не се нарушават изискванията за предела на допустимост на държавните помощи, описани в европейските регламенти.“

Друг продукт на JEREMIE за гаранциите по банкови кредити работи с 5 банки от септември миналата година, като до момента има отпуснати над 150 кредита. Гаранциите са 80% от главницата на всеки кредит, като банките имат за задача драстично да свалят изискванията за обезпечение. Целта на продукта е да отпуши най-вече инвестиционното финансиране на проекти.

Стана ясно, че се разработва се и още един нов продукт – FRSP, който експертите се надяват да стартира до края на годината. За него е заделен ресурс от 150 млн. евро. Все още се очаква одобрение, но механизмът е опростен – ще бъде подобен на лихвена субсидия и ще цели ефективно намаление до 50% на общия лихвен процент по търговските заеми. Отново ще има конкурс за банки, които да предложат най-добри условия, като избраните банкови институции трябва да удвоят инвестирания ресурс и да го насочат към малките и средни предприятия.

Васил Асенов, Главен експерт от дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ на Министерство на труда и социалната политика, представи Европейският Механизъм за Микро финансиране Прогрес и достъпът на микро и малки предприятия до финансови ресурси в България. По линия на механизма са предвидени 100 млн. евро, които ще бъдат раздадени във вид на кредити за лица, които иначе не биха имали достъп до финансов ресурс.  В тази категория спадат лица, които искат да стартират собствен бизнес в микропредприятие,  безработни, както и трайно безработни.

Гаранционните продукти на Национален гаранционен фонд ЕАД бяха представени от Г-н Деян Калъпчиев, Ръководител отдел Връзка с наредители и бенефициенти към Българска Банка за Развитие. Възможностите за предоставяне на инвестиционни и оборотни кредити за малките и средни предприятия са с гаранционно покритие от 50%, което води до намаляване на стандартните лихвени проценти, предлагани от банките – партньори на фонда. Фондът издава контрагаранции по банкови гаранции за МСП, които спомагат преодоляване на редица пречки за предприемачите при търсенето на кредити, като например кратка бизнес история и дори липсата на такава.

Г-н Мунев, прокурист на Микрофинансираща институция ДЖОБС ЕАД, част от групата на  Българската Банка за Развитие, представи възможностите за финансиране на местни микро и малки предприятия с облекчени условия и приемливи оезпечения. Микрофинансираща институция ДЖОБС е наследник на схемата за финансов лизинг по проект JOBS – управлявана от ПРООН и има представителства във всички бизнес центрове, създадени по проекта.

В следобедната сесия лекции изнесоха Г-н Павлин Петков, Управляващ директор на Axxess Capital – България, който разясни механизма за финансиране с Рисков Капитал по JEREMIE.

Последната лекция „Инструменти за финансиране в инкубатор и със “сийд” капитал“ бе представена от Ирина Димитрова, Финансов директор на новоизбраният Фонд LAUNCHub, който ще управлява ресурс от 9 млн.евро. Тя уточни, че последният инструмент от JEREMIE инициативата има две допълващи се програми. От една страна е така наречения “инкубатор”, който осигурява финансиране за съвсем начинаещи идеи, които тепърва трябва да се тестват, развиват и подготвят за пускане на пазара. От друга страна е “Сийд” финансирането, за продукти, които вече са готови да се реализират на пазара, или са в съвсем начална фаза на предлагане на пазара. Идеята е успешно развитите идеи в инкубатора да получат и сийд финансиране, с което да лансират продукта си сред потребителите.

Програмата е уникална за региона, сподели Г-жа Димитрова – подобно финансиране не се предлага в никоя от съседните страни, и се очаква да помогне в установяването на България като център на иновациите на Балканите.

Фокусът на LAUNCHub е в информационните и високите технологии, където се очаква да се инвестират около 80% от фонда, но има мандат и за 20% инвестиции в други сектори и области.

Вижте всички презентации и материали от проведеният на 19 април 2012г. семинар на тема „Финансови инструменти и ресурси в подкрепа на предприемачеството“ тук.