Позиция относно документацията за обществено обсъждане по процедура Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

Екипът на Фондация „SOS Предприемачи“ взе участие в проведеното обществено обсъждане относно документацията за предстоящата процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Представител наOPIK фондацията взе участие и в Работната група за подпомагане разработването на Методология и критерии за подбор на операции по процедура „Подкрепа за иновации в предприятията“, създадена със Заповед РД-16-5844/15.07.2015 г. на Министъра на икономиката Г-н Божидар Лукарски. Изразените в предварителното обсъждане коментари не бяха приети от отговорната администрация, поради което екипът ни взе решение да изрази позицията си и в писмен вид.

Считаме, че представените в документацията за обществено обсъждане Критерии за техническа и финансова оценка на процедурата „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ не са адекватни, като не прозира логика и връзка с конкретна национална политика или стратегия в сферата на предприемачеството и иновациите. За голяма част от представените за обсъждане критерии не е възможно еднозначно тълкувание на включените дефиниции. Посочените стойности на критериите за икономически анализ не са адресирани правилно, както и са завишени изключително нереалистично. Наблюдава се дублиране и критерии с един и същи обхват на оценка, а някои от представените критерии дори не подлежат на оценяване.

Всички предложения на Фондация SOS Предприемачи относно обществено обсъждане на документация по процедура „Подкрепа за иновации в предприятията” може да намерите тук, като се надяваме отговорната администрация да предприеме необходимите мерки, така че кандидатите по тази процедура – малки, средни и големи предприятия, да бъдат третирани равнопоставено с адекватна на икономическата среда в страната методика за оценка.