МИЕ отговаря – 9 ръководители на УО на ОПК до момента

Фондация SOS Предприемачи винаги е имала активна позиция по отношение на всички процеси, свързани с прозрачността в управлението на публичните средства, насочени през Оперативна програма „Конкурентоспособност“ към българския бизнес. Ето защо и през октомври 2014 г., когато бе направено поредното съкращение на експертите от звеното, което администрира програмата, ние потърсихме отговор на редица поставени и в медиите въпроси.

Днес, 26 ноември 2014 г. получихме официално и справката, с която Министерство на икономиката ни предоставя достъп до поисканата информация. Публикуваме без редакция цялостния официален отговор на МИЕ (вече само МИ) с включени всички поставени от екипа ни въпроси.

 

ПИСМЕНА СПРАВКА
по Заявление за достъп до обществена информация № 92-00-1594 от 23.10.2014 г.

Въпрос № 1: Получили ли са 20 служители в Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ /ГД ЕФК/ при Министерството на икономиката и енергетиката /МИЕ/ заповед за уволнение и/или съкращение, както бе оповестено в медиите?

Не, 20 служители в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” /ГД „ЕФК”/ не са получили заповеди за уволнение/съкращение, както бе оповестено в медиите.

Въпрос № 2: Какъв е средносписъчния състав на дирекцията преди и след направеното уволнение / съкращение?

Среден списъчен брой на персонала на ГД „ ЕФК”:
– Към 30 септември 2014г. – 212 бр. служители;
– Към 6 октомври 2014г. – 199 бр. служители.

Въпрос № 3: Уволнение или съкращение е направено и на какво основание, съгласно Кодекса на труда и/ или друга нормативна рамка?

В сила от 1 октомври 2014г. е утвърдено ново длъжностно разписание на Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/, с което се правят промени в организационната структура на част от административните звена в МИЕ, в т.ч. и в ГД ЕФК. В резултат на извършената промяна в длъжностното разписание на МИЕ, считано от 1 октомври са прекратени служебните правоотношения общо на 10 служители от ГД ЕФК с правно основание чл. 106, ал.1, т.2 от Закона за държавния служител – поради съкращаване на длъжността. Прекратени са правоотношенията на още трима служители, както следва:
– 1 служител – с правно основание чл. 103, ал.1 ,т.9 от Закона за държавния служител, поради преминаване в друга администрация;
– 1 служител – с правно основание чл.81б, ал.5 от Закона за държавния служител, поради предсрочно прекратяване на временното преместване;
– 1 служител – с правно основание чл. 71, ал.1 от Кодекса на труда, в срока на изпитване.

Въпрос № 4: С кой номер на заповед, от коя дата и от кой, в качеството му на какъв, е подписана въпросната заповед?

Съгласно разпоредбата на чл.2, ал.3 от Закона за държавния служител, длъжностното разписание се утвърждава от органа по назначаването на съответната администрация. В тази връзка, със заповед № РД-16-1297/25.09.2014г. на министъра на икономиката и енергетиката, в сила от 1 октомври 2014г. е утвърдено ново длъжностно разписание и нова организационно-управленска структура на министерството, в т.ч. и на ГД ЕФК.

Въпрос № 5: Какви са конкретните причини за подобно съкращаване/ уволняване?

Основна цел на главната дирекция е да организира и координира дейностите по изпълнение на ангажиментите на МИЕ, предвидени в Стратегията за участие на РБ в Структурните фондове на ЕС, както и да изпълнява функциите на Управляващ орган (УО) спазвайки принципа на разделяне на отговорностите по начин, който не позволява на един служител да има едновременно отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол. Целта на УО е успешното приключване на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013г., като в същото време трябва да договори и представи на ЕК за одобрение новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.
Извършеното съкращаване е насочено към оптимизиране работата на главната дирекция, подобряване организацията на дейностите в дирекцията, разпределението на задълженията, координацията и взаимодействието на служителите и укрепване капацитета на стратегически важно звено. При извършеното организационно преустройство са разпределени функции между новосъздадените отдели, закрити са съществуващи сектори/отдели, преразпределени са длъжности между съществуващи и новосъздадени административни звена.

Въпрос №6: Предстои ли закриване на изброените в публикациите регионални структури на Управляващия орган- във Враца, Велико Търново, Бургас и Стара Загора?

Предвид факта, че почти половината от сключените договори се изпълняват в София и областта, считано от 1 октомври 2014г., е намалена числеността на регионалните сектори в страната чрез закриване като самостоятелно структурно звено на Регионален сектор Враца, на Регионален сектор Стара Загора и на Регионален сектор Бургас за сметка на увеличаване щатната численост на Регионален сектор „София“. В териториалните звена са освободени двама ръководни служители от териториален сектор Бургас и териториален сектор Враца и един служител от териториален сектор Стара Загора. Промени има в начина на управление на териториалните сектори, които са намалени от осем на четири, като реално териториален сектор Пловдив поглъща този в Стара Загора и подчинява служителите с месторабота гр. Стара Загора на началника на териториален сектор Пловдив. Териториален сектор Варна поглъща този в Бургас и подчинява служителите с месторабота гр. Бургас на началника на териториален сектор Варна. Териториален сектор София поглъща този във Враца и подчинява служителите с месторабота гр. Враца на началника на териториален сектор София. Числеността на служителите в териториалните сектори е запазена на 70 щ.бр., така както е определена и в Устройствения правилник на МИЕ. Премахнати са три ръководни длъжности с чисто административни функции и са създадени експертни такива. Преназначените служители от закритите регионални сектори работят в изнесените офиси, т.е. запазват мястото си на работа съответно в Бургас, Стара Загора и Враца.
Регионален сектор Велико Търново е закрит, считано от 1 април 2013г., а служителите са запазили местоработата си в гр. Велико Търново.

Въпрос №7: Има ли и други планирани преструктурирания в дирекцията до края на годината?

Към настоящия момент ръководството на МИЕ не планира извършването на преструктуриране на главната дирекция до края на годината.

Въпрос № 8: Законосъобразни ли са подобни решения и дали е в правомощията на служебния кабинет такава значителна промяна в административната структура на дирекцията?

С длъжностното разписание органът по назначаването определя организационно-управленската и длъжностната структура на административните звена и определя броя и вида на длъжностите, чрез които да се осигурят неговите функции, права и отговорности съгласно отрасловата му компетентност. Преценката за това как да бъде структурирано министерството, е нормативно обвързана на ниво дирекции от устройствения правилник в рамките на предвидената численост, но вътрешното структуриране в отдели и сектори, е в рамките на оперативната самостоятелност на органа по назначаването с цел оптимизиране на дейността и целесъобразно разпределение на функциите между отделните звена (отдели и сектори). В качеството си на орган по назначаването, няма пречка министърът на икономиката и енергетиката да извършва изменения на длъжностното разписание.

Въпрос № 9: Какво е наложило подобни действия (съкращения/уволнения и преструктуриране на главната дирекция) да бъдат извършени 4 работни дни преди официалните избори?

С утвърждаването на длъжностното разписание, на практика се определят структурните звена, тяхната численост и длъжностна структура, както и какви и колко длъжности отпадат – съкращават се, от съществуващите преди промяната структурни звена. Вследствие на длъжностното разписание се разработва и утвърждава и поименно разписание на длъжностите, от където е видно кои правоотношения на служители се прекратяват поради съкращаване на заеманите от тях длъжности, разработва се функционална характеристика на дирекцията, съобразно новата структура.
В чл. 16 и чл. 17 на Вътрешните правила за управление и развитие на човешките ресурси в Министерството на икономиката и енергетиката, утвърдени със заповед № РД-16-893/30.06.2014г. са регламентирани случаите, когато се изготвя ново/изменение на длъжностното разписание. Изменение на длъжностното разписание се извършва при направени структурни промени, произтичащи от изменение на Устройствения правилник, промени в нормативната база или по предложение на главния секретар, при необходимост от създаване на по-добра организация, функционално разпределение на дейностите в структурните звена, създаване на възможности за професионално развитие на служителите, отпадане на функции, добавяне или прецизиране на такива, намаляване или увеличавана обема на работа и др. Изменение на длъжностното разписание се извършва от първо число на месеца, с изключение на случаите, когато в нормативен акт е посочено друго или е налице изрично разпореждане на министъра на икономиката и енергетиката. В съответствие с посочения регламент е и утвърдената заповед на министъра на икономиката и енергетиката от дата – 25 септември 2014г. за утвърждаване изменение на длъжностното разписание, считано от 1 октомври 2014г.
Провеждането на предстоящи парламентарни избори в конкретния случай, не оказва влияние върху промяната на длъжностното разписание. Извършеното преструктуриране по никакъв начин не е свързано с проведените на 5 октомври избори, а по-скоро е опит за наваксване изоставането при изграждането на системите за управление и контрол. Съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година, Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) се изпълняват чрез програми в съответствие със споразумението за партньорство. Програмите се изготвят от държавите-членки при спазване принципа на партньорство. Европейската комисия е органът, който оценява съгласуваността на програмите с правилата на ЕСИФ, техния реален принос към подбраните тематични цели и към приоритетите на Съюза, както и съгласуваността им със Споразумението за партньорство. След официалното им изпращане, Европейската комисия представя коментарите си в тримесечен срок, като държавите-членки предоставят допълнителна информация и преразглеждат предложените програми, когато е необходимо. В съответствие с правилата за отделните фондове, Европейската комисия одобрява всяка програма не по-късно от шест месеца след подаването й от съответната държава-членка, при условие, че евентуално направените от Комисията коментари са подходящо отчетени.
За стартиране изпълнението на новата Оперативна програма е необходимо да са налице одобрени Системи за управление и контрол, Наръчник на Управляващия орган и други вътрешни правила за дейността, които се изискват съгласно Регламент № 1303/2013. За подготовката на тези правила и документи е необходимо технологично време. Управляващият орган е в процес на изготвянето им с оглед до края на месец ноември те да бъдат окончателно финализирани и в началото на м. декември – представени за одобрение от контролните органи. Едва след получаване на одобрението им, изпълнението на новата програма може да бъде стартирано без евентуален риск за бюджета на страната.

Въпрос № 10: Разполага ли Управляващия орган с необходимия административен капацитет, така че да се гарантира своевременната обработка на всички отчети и координацията на изпълняваните от малките и средни предприятия проекти в цялата страна?

Предвид факта, че няма закриване на регионални структури, а само прехвърляне на административни функции към по-големите офиси в страната, считаме, че с преструктурирането координацията ще се подобри. Следва да се има предвид и че от освободените 10 души, само двама са участвали в одобрението на отчети, което няма да се отрази на своевременното одобрение, предвид периода, в който се намира изпълнението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.

Въпрос № 11: Какви инвестиции като обща стойност са направени в специализирани обучения, преминати конкретно от съкратените лица в периода на назначаването им до момента, платени от националния бюджет на Република България и от ЕС?

За специализирани обучения на съкратените служители от момента да постъпването им до сега са изразходвани средно по 1 562,87 лв., от които 1328,44 лв. европейско съфинансиране и 234,43 лв. национален бюджет.

Въпрос №12: Какви инвестиции като обща стойност са направени в специализирани обучения, преминати от всички служители на ГД ЕФК при МИЕ, считано за периода 2007-2013г.

Общо по програмата от 2007 г. до сега са изразходвани за специализирани обучения 414 303.43 лв., от които 352 157,92 лв. европейски средства и 62 145,51 лв. национален бюджет.

Въпрос № 13: Колко лица са заемали поста Ръководител на УО на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013г.? Моля да представите информацията, като включите данни за име и фамилия на съответното лице, период на заемане на поста, основание за прекратяване на правоотношението, съгласно Кодекса на труда и/ или друга нормативна рамка, като моля да реферирате към конкретните заповеди с посочени изрично номер и дата. Моля в тази информация да включите и информация за мандатите на изпълняващите длъжността, като посочите и за тях данни за име и фамилия на съответното лице, период на заемане на поста, основание за прекратяване / промяна, съгласно Кодекса на труда, като моля да реферирате към конкретните заповеди с посочени изрично номер и дата.

Ръководители на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013:

  • 31.10.2003 – 22.11.2007г. – Атанас Кирчев, директор на дирекция „Предприсъединителни програми и проекти“/“Европейски фондове за конкурентоспособност“
  • 23.11.2007 – 22.01.2008г. – Ивет Жаблянова, и.д. директор на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“
  • 22.01.2008 – 14.09.2009г. – Ивет Жаблянова, директор на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“
  • 15.09.2009 – 01.09.2010г. – Грета Димитрова, и.д. директор на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“
  • 01.09.2010 – 19.06.2011г. – Грета Димитрова, директор на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“
  • 24.06.2011 – 05.04.2012г. – Антония Доросиева, и.д. директор на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“
  • 05.04.2012 – 08.04.2013г. – Кирил Гератлиев, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“
  • 17.06.2013 – 01.09.2014г. – Ели Милушева, главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“
  • 01.09.2014 – към настоящия момент – Антония Доросиева, и.д. главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.