Проведоха се две ключови събития по проекта КАПИТАЛ С КАУЗА

Фондация “SOS Предприемачи” проведе на 26.10.2016 г. семинар “СЪВРЕМЕННИТЕ ФОРМИ НА ФИНАНСОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЗА РАЗВИТИЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” по проект „КАПИТАЛ С КАУЗА”, финансиран от Столична община, Програма Европа 2016.  Партньор по проекта е Район Красно село.

Участие в семинара взеха зам. кмета на Район Красно село г-жа Грети Стефанова и експерти от администрацията на района, експерти от отдел “Програмиране” на МТСП, столичния общински съветник Симеон Славчев,  представители на НПО сектора и много гости от частния бизнес с интерес да развиват социално предприемачество.

Събитието бе открито от г-жа Веселина Купенова, Председател на Съвета на Фондация “SOS Предприемачи” и Ръководител на проекта. Приветствено слово към гостите отправи и зам. кмета на Район Красно село г-жа Грети Стефанова, която разказа за участието на общинската администрация в различни проекти със социална насоченост, изпълнявани за гражданите в район Красно село.

В първата част от събитието бяха представени нови и интересни форми на финансов инженеринг насочени към устойчивото развиване на социални инициативи и предприятия от г-жа Купенова. Полезна информация за възможностите на процедура BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“, на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 представи гл. експерт Магдалена Тодорова от Министерство на труда и социалната политика. Презентацията й предизвика бурна дискусия сред присъстващите представители на НПО сектора, частния бизнес и държавната администрация.

Във втората част на събитието се проведе коучинг и брейнсторминг сесия с д-р Антонина Кардашева, в резултат бяха изведени идеи за формирането на пилотна програма за развитие и насърчаване на социалното предприемачество на местно ниво в Столична община.

На 28.10.2016 г. се състоя и кръгла маса КАТАЛ С КАУЗА по проекта, като събитието бе открито от г-жа Веселина Купенова, а приветствено слово към гостите отправи и г-жа Цветомира Георгиева, координатор по проекта от Столична програма Европа.

В дискусията участва всички присъстващи гости. Изведени и обсъдени бяха резултатите от груповия коучинг проведен на 26.10.2016 г. Представен бе доклад от направеното проучване и изводи по проекта, в който акцент бяха разработените от участниците в проекта.

Екипа по проекта представи изводите от направеното коучинг обучение и презентира структурата на пилотната програма за създаване на градски социален инвестиционен фонд, приложимостта, ползите и необходимите действия, които трябва да бъдат предприети за да се реализира подобна стратегия.