SOS Предприемачи с позиция по проекта на Закона за еврофондовете

На 22 юни 2015 г. екипът на Фондация SOS Предприемачи внесе официално нашето становище и предложения относно представения за обществено обсъждане проект на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Вие също можете да се включите и да изразите в срок до 30 юни 2015 г. своето мнение, а с текстът на законопроекта можете да се запознаете тук.

Екипът ни отчита, че предложения проект на закон съдържа изключително голям на брой препратки към други нормативни актове, регламенти и най-вече към постановления на Министерски съвет, които и към момента действат и са въвели относителна правна и регулаторна рамка. В този смисъл, въвеждането на още един нормативен акт увеличава бюрократичната тежест към всички бенефициенти.

Законопроектът въвежда две, взаимно противоречащи си в предложения текст логики – от една страна се предвижда ефективна съдебна защита за бенефициентите, а от друга е посочено, че защитата ще става само и единствено срещу заплащане на държавна такса, формирана според материалния интерес на кандидата или бенефициента. Такъв механизъм по своята същност е възпиращ и означава, че държавната администрация не желае да носи отговорност.

Подходът към приемането на подобен закон трябва да бъде съпроводен с предварителна оценка на въздействието на акта върху малките и средни предприятия (като най-голяма група от бенефициенти) и регулаторната и административна тежест за тях, до която той би довел. В тази посока се надяваме предложенията и коментарите ни да бъдат взети предвид, като те са изцяло насочени към основните принципи за постигане на по-голяма прозрачност, равнопоставеност и намаляване на бюрократичната тежест към предприятията бенефициенти, безспорно най-големия по брой клас получатели на безвъзмездна подкрепа.

Накратко, Фондация SOS Предприемачи предлага:

  • приемственост в един закон на всички основни постановления, обвързани с администрирането на еврофонсовете в страната;
  • въвеждане на понятието „заявена помощ“, което пряко ще повлияе върху възможността на оценителните комисии да „оптимизират“ некоректно и без възможност за възражения заявяваните от кандидатите проектни бюджети;
  • възможност за възражение срещу решения на оценителните комисии на всички нива от оценителния процес;
  • задължително публично оповестяване и публикуване на решенията, взимани от Ръководителите на Управляващите органи на програмите,
  • удължаване на сроковете за обществено обсъждане – от 7 на поне 14 дни;
  • посочване на конкретни срокове за отговор от страна на администрацията в периодите на подготовка на проектните предложения;
  • и други, оперативни предложения към предложените текстове.

Цялото ни предложение можете да прочетете тук.