Проект Ефективен диалог за цифровизация и въвеждане на зелени технологии в индустрията

Проект Ефективен диалог за цифровизация и въвеждане на зелени технологии в индустрията

Фондация SOS Предприемачи е бенефициент по проект BG05SFOP001-2.009-0188-C01 „Ефективен диалог за цифровизация и въвеждане на зелени технологии в индустрията“ изпълняван в партньорство с Министерство на икономиката. Проектът се изпълнява в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България.

Общата цел на проекта е свързана с постигне ефективен диалог за откритото и отговорно партньорско управление по отношение на изготвяне на политики и стратегия за цифровизация на българската индустрия (индустрия 4.0) и насърчаване на въвеждането на зелени технологии, който диалог да съдейства за прякото участие на бизнеса в свързаните процеси за отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги и по-добра регулаторна среда в българската индустрия.
Поставените специфични цели на проекта са свързани с:

  1. Извършване на проучване и анализ на добри практики, свързани с подобряване на гражданското участие и бизнеса в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и стратегия за цифровизация на българската индустрия (индустрия 4.0) и насърчаване на въвеждането на зелени технологии.
  2. Събиране на данни и разработване на бази данни, които да подпомагнат процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.
  3. Изграждане на капацитет на служителите на кандидата във връзка с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.
  4. Разработване на механизми и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с държавата и/или действията на администрацията в процесите на формулиране на политики и стратегия за цифровизацията на индустрията (индустрия 4.0) и насърчаване въвеждането на зелени технологии.
  5. Организиране на събития (изложение и уъркшоп) с цел повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране и изпълнение на политиката за цифровизация на индустрията (индустрия 4.0) и въвеждането на зелени технологии.

Изпълнението на проекта и всички планирани дейности е насочено конкретно към постигане на възможността на гражданите да участват в работата на държавните органи и институции и да влияят при вземането на решения, изработването и изпълнението на политики, стратегически документи, закони и други нормативни актове, за да се постига максимална съгласуваност и консенсус между тях и държавата по различни теми от обществения дневен ред.

Продължителността на изпълнение е от 18.02.2019 г. до 18.04.2020 г., като общата стойност на одобрените по проекта разходи е в размер на 89 964,00 лв., 100% безвъзмездна помощ, от които 76 469,40 лв. европейско и 13 494,60 лв. национално съфинансиране.

Ако имате желание да се включите като изпълнител или партньор, можете да изпратите запитване към нашия екип през формата ни за Контакти или като следите настоящата страница относно обявите и процедурите, които предстоят.

Събития, свързани с изпълнението на проект „Ефективен диалог за цифровизация и въвеждане на зелени технологии в индустрията“

Очаквайте скоро …

Обяви и Тръжни процедури, свързани с изпълнението на проект „Ефективен диалог за цифровизация и въвеждане на зелени технологии в индустрията“

Процедура по Публична покана 03 от 07.05.2019 г. за избор на изпълнители по проект „Ефективен диалог за цифровизация и въвеждане на зелени технологии в индустрията” (прекратен прием, Решението за прекратяване е качено тук.)

Процедура по Публична покана 04 от 10.05.2019 г. за избор на изпълнители по проект „Ефективен диалог за цифровизация и въвеждане на зелени технологии в индустрията” (оферти се приемат до 20.05.2019 г., отворен прием, документи за кандидатстване може да видите тук)